מלגות לשנת הלימודים תשפ"ד

קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה

קריטריונים בסיסיים לקבלת מלגה:

✔ סטודנטים אזרחי ישראל מגיל 18 ומעלה.

✔ תושבי גבעתיים- הרשומים בתעודת הזהות כאלה.

✔ במהלך שנת הלימודים האקדמית תשפ"ד, הסטודנטים ילמדו באחת מהמסגרות הבאות:

✔ הסטודנטים ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.

✔ הסטודנטים ילמדו לקורסים המתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע העבודה – משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, *למעט סטודנטים אשר קיבלו השתתפות בשכר הלימוד במסגרת "תכנית השוברים".

✔ הסטודנטים ילמדו בבתי ספר על תיכוניים לאמנויות המוכרים על ידי משרד התרבות והספורט.

הסטודנטים ילמדו בכיתות י"ג-י"ד בחינוך טכנולוגי על-יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך.

הסטודנטים ילמדו בסמינרים להוראה המפוקחים על ידי משרד החינוך.

הזכאות למסלולי תכנית פר"ח:

סטודנטים אשר ילמדו במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי (ראשון או שני) המוכר ע"י המל"ג (רשימת המוסדות הקובעת לעניין זה, היא הרשימה המפורסמת באתר המועצה להשכלה גבוהה), או לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג, או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט, או תלמידי סמינרים חרדיים.

הסטודנטים לא מקבלים מלגה נוספת ממפעל הפיס בשנת 2024.

קבלת המלגה מותנית בביצוע פעילות חברתית בקהילה, בהיקף של 140 שעות במהלך שנת הלימודים תשפ"ד, במסגרת פרויקטים המופעלים על ידי העירייה, או על ידי גופים שותפים.

סטודנטים שאושרה בקשתם למלגה, מתבקשים להשתתף בטקס פתיחת שנה, יום עיון וטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאותם ובמועד שייקבע על ידי קרן המלגות, במהלך שנת 2024 תשפ"ד.

הערות

מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שיש להם יתרה של 20 נקודות זכות לפחות.

מועמדים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להגיש מועמדות בתנאי שהם רשומים לשני קורסים סמסטריאליים לפחות, ובכפוף להמצאת טופס אישור על היקף הלימודים בסיום כל סמסטר.

זכאות סטודנטים למלגה כפופה לקבלת אישור לימודים תקף עבור סמסטר א' וסמסטר ב'.

עתודאים ותלמידי מכינות קדם אקדמאיות, אינם יכולים להגיש מועמדות למלגה הנ"ל.

סטודנטים שיימצאו זכאים למלגה, יתבקשו לדווח על שעות המלגה באפליקציה ייעודית.

במידה ופרטי חשבון הבנק של מלגאי/ת ישתנו במהלך השנה, עליו/עליה יהיה לעדכן את מחלקת הצעירים במייל, ולשלוח עם העדכון אישור ניהול חשבון בנק.

תיאור תהליך בחינת הבקשות למלגה

תחום המלגות העירוני מנוהל על ידי קרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה (ע"ר).

תהליך בחינת הבקשות מתבצע על ידי מדור המלגות במחלקת הצעירים, בשיתוף רכזי המסלולים השונים, המוצעים לפעילות עבור הסטודנטים.

הקריטריון העיקרי לבחירה, הוא התאמה גורפת למסלול שאליו מוגשת הבקשה: מבחינת ניסיון מקצועי, מבחינת תחום לימודים (נוכחי או לימודי עבר), ומבחינת זמינות לפעילות – כל אלה בהתאם למסלול המדובר.

במקרה של מועמדים עם נתוני התאמה דומים

יובא בחשבון גם הרקע האישי / כלכלי של הסטודנט/ית, בהתאם למסמכים תומכים.

תינתן קדימות לסטודנטים שלא קיבלו מלגה מקרן המלגות בעבר.

תינתן עדיפות לסטודנטים שהינם תושבי גבעתיים לפחות שנה, במועד הגשת המועמדות.